Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

 

Supervisió de tesi - Seguiment de tesi - Normativa per a la presentació i lectura de tesis doctorals - Normativa de permanència - Durada

Supervisió de tesi

L’òrgan responsable de la supervisió de les tesis és la Comissió Acadèmica del programa. El programa disposarà d’un tutor per a cadascuna de les àrees de coneixement principals, associades als grups de recerca. Els tutors s’escolliran pel director del programa d’entre els candidats a director de tesi. El tutor assignat a l’estudiant serà aquell de l’àrea de coneixement corresponent al tema de tesi. El tutor, d’acord amb el director del programa, proposarà el director de tesi més adequat segons els interessos i afinitats expressades per l’estudiant. El director de tesi ha de ser un professor/a o investigador/a amb capacitat i experiència en recerca acreditada en l’àrea científica corresponent.  Ha de ser un doctor/a amb activitat científica recent, ha de tenir almenys un sexenni o equivalent i ha d’actuar com a investigador/a principal en un projecte de recerca. En el cas que no siguin aplicables els conceptes anteriors, la tesi podrà ser codirigida per dos doctors/es essent la Comissió Acadèmica del programa la responsable de designar els corresponents directors.

Seguiment de tesi

Un cop admès al programa i formalitzada la matrícula, la secretaria del centre obrirà un registre en el sistema d’informació. En aquest registre s’incorporaran les diferents activitats del doctorand. Tindran accés el director o directors, el tutor i el propi estudiant, a més de la coordinació del programa i la secretaria general del centre.

Les activitats seran anotades per l’estudiant i validades pel director excepte que la definició de l’activitat disposi d’un altre procediment. En el termini previst pel marc legal vigent, el doctorand ha de presentar el seu pla de recerca en el qual ha d’incloure:

  1. L’estat de l’art del tema de tesi.
  2. La descripció de la metodologia de treball.
  3. Els objectius de la tesi.
  4. Els mitjans materials necessaris per a la consecució dels objectius i una descripció de com adquirir-los.
  5. La planificació temporal del treball com una estimació de les publicacions
  6. Eventualment, la planificació d’una estada en un centre d’investigació estranger.

Aquestes dades s’han de consignar en un document validat pel director o directors i el tutor qui inclouran un breu informe. El pla de recerca es guardarà en el sistema d’informació i serà objecte de presentació pública.

Així mateix, queden registrades totes aquelles activitats que el director consideri oportunes com els plans de treball i els informes de seguiment anuals. Els informes anuals consistiran en una breu memòria descrivint les activitats i els avenços del doctorand, així com en una posada al dia del pla de recerca. De nou, el document serà validat per director i tutor qui adjuntaran un breu informe, inclòs en el sistema d’informació i també seran objecte de presentació pública.

Normativa per a la presentació i lectura de tesis doctorals

Les instruccions per al tràmit d’una tesi doctoral es regeixen per l’article C.3.5 de les Normes generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull que pots consultar a Legislació i normatives.

Per a la presentació de la tesi doctoral, es requerirà que el doctorand hagi superat el sistema de control de qualitat que determini la Comissió Acadèmica i que estarà consignat en un document que es distribuirà entre els doctorands. Es valoraran els articles en revistes indexades segons els criteris de les agències d’avaluació, les patents, les contribucions a congressos internacionals i les estades en centres estrangers de prestigi.

A més del desenvolupament del treball, el document de la tesi ha de contenir l’estat de l’art del tema de treball, la definició del problema de tesi amb el pla de treball seguit i unes conclusions posant de relleu l’aportació i incloent un judici crític dels resultats. Un cop redactat el document, aquest haurà de ser validat pel director o directors i pel tutor. Complert aquest pas, el director formularà una proposta de tribunal al Coordinador del programa, que ha de procedir a remetre el document de tesi als experts per a la realització de l’informe.

El tribunal de tesi constarà de 3 membres titulars, amb un president, un secretari i un vocal, segons les restriccions definides pel marc legal vigent. Un dels titulars, com a màxim, serà professor de la URL o les institucions col·laboradores en el Programa. En tot cas, els tres estaran vinculats a diferents universitats.

Eventualment, el director podrà sol·licitar un tribunal de 5 membres, explicant davant la Comissió Acadèmica el motiu d’aquest tribunal. En la mesura del possible, es procurarà que almenys un dels membres procedeixi d’una universitat estrangera. En ambdós casos es preveuran dos suplents.  Es recomana que com a mínim un dels membres del tribunal sigui intern així com un dels membres suplents. En el cas de tesis amb menció internacional, es procedirà a nomenar els experts corresponents segons disposa la normativa general. En cap cas el director o directora, el codirector o codirectora ni el tutor o tutora podran ser membres del tribunal.

La Comissió Acadèmica del programa valorarà els informes i autoritzarà la presentació de la tesi segons la normativa general. Així mateix, validarà la proposta de tribunal per elevar-la a la comissió de doctorat de la URL. Aquells doctorands que vulguin obtenir la Menció Internacional al títol de doctor, s’hauran de cenyir a l’annex corresponent de la normativa general. Aquells doctorands que vulguin elaborar la seva tesi amb el format de compendi de Publicacions, s’hauran de cenyir a l’annex corresponent de la normativa general. El desenvolupament de la defensa, la puntuació global de la tesi i la votació per atorgar la menció cum laude a la tesi seguiran la normativa general.

Normativa de permanència

La Comissió Acadèmica anualment valorarà la permanència de l’alumne/a. Tenir una valoració favorable en l’Informa d’activitats del Doctorand (DAD) serà un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. En cas d’avaluació no favorable, el doctorand tornarà a ser avaluat en el termini de sis mesos, i caldrà que presenti novament la documentació sol·licitada per la Comissió Acadèmica.

Durada

La durada dels estudis de doctorat és de tres anys a temps complet, a comptar des de l’admissió del doctorand/a al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. També es preveu la possibilitat de fer els estudis a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral (data d’admissió a dipòsit).

 Si, transcorregut l’esmentat termini de tres anys, no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió acadèmica responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional. El doctorand ha d’explicar de manera motivada les raons per les quals demana aquest any addicional. En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la Comissió acadèmica responsable del programa i justificada davant d’aquesta, per a la seva aprovació.