Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Pla de recerca - Document d’activitats del doctorand (DAD) - Informe d’Activitats del Doctorand (IAD) - Activitats formatives - Cursos - Acció de mobilitat - Informes tècnics - Contribucions a congressos - Articles de revistaPatent - Presentació - Activitat de divulgació - Altres - En resum

Tal i com s’expressa en el preàmbul del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, una de les novetats dels nous Programes de Doctorat és la previsió d’un règim de supervisió i seguiment dels doctorands a través de l’avaluació anual del Pla de Recerca i el Document D’activitats del Doctorand.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és l’òrgan encarregat d’avaluar anualment el progrés dels doctorands en funció de les competències específiques i transversals vinculades al Programa de Doctorat i amb l’objectiu de garantir la qualitat i el progrés de l’activitat investigadora dels doctorands i de la seva tesi doctoral. Per tal de portar a terme aquest procés, la Comissió Acadèmica avaluarà els següents documents:

 • Pla de Recerca
 • Document d’Activitats del Doctorand (DAD)
 • Informe d’Activitats del Doctorand que conté informes del director o directors i del tutor i informes sobre les defenses orals anuals dels doctorands sobre l’estat del seu Pla de Recerca (IAD)

Pla de recerca

Segons es preveu en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, article 11.6, abans de la finalització del primer any, els doctorands matriculats en un Programa de Doctorat hauran d’elaborar un Pla de Recerca que podrà ser millorat durant el procés doctoral i que haurà de ser avalat pel tutor i el director o directors.

El Pla de Recerca és un document en el que es detallaran:

 1. L’estat de l’art del tema de tesi.
 2. La descripció de la metodologia de treball.
 3. Els objectius de la tesi.
 4. Els mitjans materials necessaris per a la consecució dels objectius i una descripció de com adquirir-los.
 5. La planificació temporal del treball com una estimació de les publicacions
 6. Eventualment, la planificació d’una estada en un centre d’investigació estranger.
 7. Bibliografia

 Aquest Pla de Recerca serà avaluat per la Comissió Acadèmica anualment i s’emetrà un informe que serà recollit en l’IAD anual de cada doctorand.

Document d’activitats del doctorand (DAD)

Tal i com estableix el Reial Decret 99/2011, en el seu article 2.5 i 11.5, així com les Normes Generals d’Organització de Doctorat a la Universitat Ramon Llull, el Document d’Activitats del Doctorand (DAD) és el registre individualitzat de control de totes les activitats formatives i d’investigació que es duen a terme al llarg de la formació del doctorand. En aquest DAD s’hi inscriuran totes les activitats d’interès pel desenvolupament del doctorand segons reguli la universitat, escola o Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

El DAD s’assigna al doctorand després de formalitzar la primera matrícula, i és dissenyat i revisat regularment pel director o directors, i el tutor, si escau, i és avaluat anualment per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Aquest document serà també un element a avaluar qualitativament pels membres del tribunal durant la defensa pública de la tesi doctoral.

En termes generals, el Document d’Activitats del Doctorand es regularà de la següent manera:

 1. Un cop el doctorand s’hagi matriculat en el Programa de Doctorat, i la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat hagi fet efectiva la publicació de l’assignació del tutor als doctorands, es materialitzarà el Document d’Activitats del Doctorand per a cadascun dels alumnes matriculats en el programa, als quals se’ls donarà d’alta per a que puguin accedir al seu DAD.
 2. Aquest Document d’Activitats del Doctorand es localitza en una plataforma virtual a la qual tenen accés els membres de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, el director o directors de la tesi, la secretaria acadèmica, el tutor, si escau, i el doctorand o doctoranda.
 3. És responsabilitat del doctorand mantenir el Document d’Activitats (DAD) actualitzat i aportar totes les evidències que siguin requerides per demostrar la veracitat de les dades introduïdes, atès que aquest document serà una eina important en l’avaluació del procés doctoral i serà revisada de manera periòdica pel tutor i directors i avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
 4. En els casos en els que no siguin aportades les evidències documentals que puguin ser demanades per tal de garantir la veracitat de les dades introduïdes, s’haurà de modificar el DAD i es donaran de baixa les dades no provades de manera fefaent.
 5. En termes generals, s’estableix que el DAD haurà de contenir informació sobre:
 1. Assistència a activitats de formació transversal
 2. Assistència a cursos, jornades científiques o seminaris avançats
 3. Contribucions en congressos o jornades
 4. Organització d’activitats d’I+D (congressos, jornades, seminaris)
 5. Altres presentacions orals
 6. Publicacions en revistes, llibres i capítols de llibre (no incloure les publicacions ja esmentades en contribucions en congressos o jornades)
 7. Col·laboracions docents
 8. Altres publicacions (informes, dictàmens, articles de divulgació)
 9. Patents i models d’utilitat
 10. Estades a altres universitats, institucions o empreses (relacionades amb el programa de doctorat)
 11. Altres

Informe d’Activitats del Doctorand (IAD)

Tal i com es regula en el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, article 11.7, així com en les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull, anualment la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d’avaluar el Pla de Recerca i el Document D’activitats del Doctorand juntament amb els informes que a tal efecte hauran d’emetre el tutor i el director o directors de la tesi doctoral. Aquesta avaluació es materialitzarà anualment en un Informe d’Avaluació del Doctorand (IAD) que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat  valorarà al final de cada curs acadèmic.

Anualment el Doctorand farà una presentació oral davant d’un tribunal explicant l’estat del Pla de Recerca i justificant les activitats que ha fet al llarg de l’any i que estaran anotades al DAD. D’aquesta manera el tribunal podrà valorar els progressos en competències del Doctorand i els progressos en la investigació de la tesi doctoral.

El tribunal estarà format per tres membres, essent un d’ells el director de tesi. Sempre que sigui possible s’intentarà que  algun dels altres dos membres sigui un professor extern. El tribunal emetrà un informe de la defensa oral que juntament amb els comentaris del director de tesi formaran l’informe d’activitats del Doctorand (IAD). Aquest informe ha de contenir:

 1. Una valoració favorable o no favorable del Pla de Recerca
 2. Una valoració favorable o no favorable del DAD
 3. Observacions pertinents sobre l’evolució del Doctorand
 4. Paràgraf amb comentaris i una valoració general del treball del Doctorand fet pel director de tesi o tutor.

En casos excepcionals en què el període de la presentació oral coincideixi amb estades de recerca o altres treballs  derivats de la recerca i que impossibilitin la presència del doctorand, la Comissió Acadèmica podrà autoritzar substituir la presentació oral per un altre format.

Activitats formatives

Totes les activitats formatives tenen la seva funció dins la formació d’un doctorand i per tant totes seran valorades per la Comissió Acadèmica. L’organització de la formació que es proporcioni als doctorands, en particular sobre coneixements disciplinaris i metodològics serà valorada en les activitats de  seminaris, cursos, tallers, etc. Les competències transversals seran valorades per les experiències formatives com ara jornades de doctorands, congressos nacionals o internacionals, etc. I també la seva planificació al llarg del desenvolupament del programa. Aquest programa de doctorat però, demana com a requisits per a poder presentar la tesi que el doctorand hagi fet una estada en un altre centre, hagi participat en un congrés internacional i hagi publicat o tingui acceptat per a la seva publicació un article en revista en una revista indexada.

Cursos

Els cursos, sessions o activitats  que es preveuen es centraran en els següents temes:

1.- Escriptura d’articles científics.

2.- Presentacions.

3.- Emprenedoria.

4.- Outreach.

5.- Criteris sobre la qualitat de la investigació.

6.- Career development.

Els cursos d’aquesta llista són de caràcter pràctic i  procedimental. Els cursos específics dependran de cada àmbit i seran de tipus científic o metodològic.  Per incloure un curs a la llista d’activitats, un tutor haurà de fer una proposta a la Comissió Acadèmica incloent la motivació, el temari i l’avaluació. La Comissió Acadèmica serà qui s’encarregarà d’aprovar la inclusió del curs com a activitat formativa.

Els cursos seran impartits per professors susceptibles de ser triats com a directors de tesi o professionals especialistes i es duran a terme durant els períodes de presentació dels plans de treball i dels informes de seguiment anuals a raó de tres cursos per període. D’aquesta manera, el doctorand podrà fer els cursos en un període d’un any i mig des de l’inici de la tesi. Cada curs es registrarà en el document d’activitat del doctorand (DAD).

Acció de mobilitat

Tots els doctorands, en la mesura de les seves disponibilitats personals, haurien de fer com a mínim una estada en un altre centre. La previsió de les estades es consignarà en el pla de recerca i els informes de seguiment i es considerarà un mèrit de la tesi. Comptaran com a estades, visites a altres centres universitaris o d’investigació amb un pla de treball sobre temes d’investigació relacionada amb el tema de tesi.

El doctorand haurà de presentar un pla treball abans de l’estada i un informe de treball després. Aquest haurà de ser validat pel director de tesi i el tutor i s’inclourà en el document d’activitats del doctorand (DAD).

Informes tècnics

Aquesta activitat consisteix en la redacció d’un informe tècnic (Technical Report),  relacionat amb el tema de tesi. La previsió de la redacció d’un informe tècnic es consignarà en el pla de recerca i en els informes de seguiment. Per tal que sigui considerat una activitat formativa, la redacció i el contingut de l’informe han d’estar fets pel doctorand. A més, aquest haurà de ser validat pel director de tesi i el tutor i s’inclourà en el document d’activitats del doctorand (DAD).

Contribucions a congressos

Es considera una de les activitats formatives més importants d’un doctorand, la contribució a un congrés, preferentment internacional, ja que permet desenvolupar moltes de les competències que un doctorand  hauria d’adquirir. La previsió d’assistència a un congrés es consignarà en el pla de recerca i els informes de seguiment i es considerarà un mèrit de la tesi.

Articles de revista

Es considera la publicació d’un article de revista amb peer review, preferentment indexada, com una de les activitats formatives més importants d’un doctorand, ja que permet desenvolupar moltes de les competències que aquesta ha d’adquirir. Es consignarà en el pla de recerca i en els informes de seguiment i es considerarà un mèrit de la tesi.

Per tal que es pugui incloure com a activitat formativa, el doctorand ha d’haver contribuït de manera rellevant en el contingut i la redacció de l’article presentat. L’article ha d’estar relacionat amb el tema de tesi. Es considerarà que es pot incloure en el document d’activitats del doctorand quan l’article hagi estat validat pel director, el tutor i estigui acceptat per part de l’editor de la revista o bé se li hagi recomanat només “minor revisions”.

Patent

La presentació d’una patent és una activitat formativa molt important en els àmbits tècnics. Es consignarà en el pla de recerca i els informes de seguiment i es considerarà un mèrit de la tesi.

Per tal que es pugui incloure com a activitat formativa, el doctorand ha d’haver contribuït de manera rellevant en el contingut i la redacció de la patent presentada. La patent ha d’estar relacionada amb el tema de tesi. Es considerarà que es pot incloure en el document d’activitats del doctorand quan estigui validat pel director i el tutor i s’hagi rebut l’informe del registre de patents.

Presentació

Les presentacions científiques destinades a un auditori expert són un dels elements tradicionals de la comunicació científica. Per tal que es pugui incloure com a activitat formativa, la presentació o xerrada ha de ser sobre un tema inclòs en la tesi del doctorand i ha de ser validada pel director i tutor per tal que es pugui incloure en el document d’activitats del doctorand.

Activitat de divulgació

La divulgació científica és una de les habilitats bàsiques del científic modern. Es consignaran com a activitats  de divulgació  les xerrades, participacions en mitjans de comunicació, articles o blogs.

Per tal que es pugui incloure com a activitat formativa, l’activitat ha d’estar relacionada amb el tema de tesi i el doctorand ha d’haver contribuït de manera rellevant en l’activitat. Ha de ser validada pel tutor i el director per tal que pugui ser inclosa en el document d’activitats del doctorand.

Altres

La formació d’un científic pot tenir molts aspectes complementaris. Aquest apartat pretén ser un mecanisme obert per tal de poder incorporar puntualment noves activitats en el document d’activitats del doctorand segons el criteri del director i el tutor. S’haurà de descriure l’activitat, la motivació i els mecanismes que s’han usat per a la seva avaluació i control.

En resum:

Activitat formativa Requisit tesi Pla de recerca Informe seguiment DAD
Cursos      
Mobilitat
Informes tècnics  
Congressos
Revistes
Patent  
Presentació      
Divulgació      
Altres