Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

  Requisits - Admissió - Matrícula - Cost i finançament

Requisits

 Segons l’article 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat, els requisits d’accés són:

  •  Estar en possessió dels títols oficials de grau, o equivalent, i de màster universitari.
  •  De la mateixa manera, hi podran accedir aquells que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que permeti l’accés a un màster d’acord amb el que s’estableix a l’article 16 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, almenys 60 dels quals hauran de ser de nivell de màster.

b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de grau, la duració del qual sigui d’almenys 300 crèdits ECTS, conforme a normes de dret comunitari. Les persones titulades hauran de cursar obligatòriament els complements de formació als quals es refereix l’article 7.2 d’aquesta norma,  llevat que el pla d’estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació de recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d’estudis de màster.

c) Les persones titulades universitàries que, després d’obtenir la plaça en formació a la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb una avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

d) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, després que la universitat hagi comprovat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país que l’expedeix per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ de la persona interessada ni el reconeixement d’aquest títol a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.

e) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctorat obtingut conforme a ordenacions universitàries anteriors.

Tanmateix, el candidat haurà de complir amb els requisits propis del Programa de Doctorat.

Admissió

 L’admissió es realitzarà en base a una entrevista personal amb el Coordinador del programa o un tutor. Els documents a presentar seran:

  1. Currículum Vitae
  2. Sol·licitud motivada d’admissió (format lliure)
  3. Cartes de recomanació (si s’escau)

Els criteris de selecció són:

a)     Valoració de l’expedient acadèmic

b)    Tenir competències en algun dels àmbits de coneixement del programa i motivació per a la realització de l’activitat de recerca

c)     Motivació pel desenvolupament de la tesi i possibles línies de treball

d)    Formació en metodologia de la recerca

e)     Altres mèrits que l’òrgan d’admissions consideri oportuns

Matrícula

 Un cop realitzada l’entrevista, el tutor o Coordinador del programa traslladarà la seva valoració del candidat juntament amb una proposta de:

  • assignació de tutor i, si és possible, de director de tesi
  • complements de formació a cursar

Si s’escau, la Comissió Acadèmica del programa estudiarà els documents aportats.

El Coordinador emetrà un informe justificat d’acceptació, no acceptació o d’ acceptació provisional (aquest darrer cas si el candidat hagués de cursar complements de formació) fins a l’ obtenció de les competències requerides per l’inici de la tesi doctoral que seran validades per la Comissió Acadèmica del programa.

Una vegada comunicada al candidat la seva acceptació, aquest procedirà a matricular-se als estudis de doctorat a Secretaria. No es considerarà actiu dins del programa fins l’abonament de les taxes acadèmiques corresponents.

Els candidats estrangers hauran d’estar en situació de poder acreditar aquests requisits de forma equivalent (copia compulsada de la seva titulació, expedient acadèmic i en el seu cas, requisits legals necessaris per a residir a Espanya).

Cost i finançament

Per a informació sobre el preu de la matrícula i la possibilitat d’accedir a beques i descomptes, parlar directament amb el Coordinador del programa de doctorat _especialitat geofísica (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).