Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Logo HUMID

 

  • Títol: Comprensió i modelització hidrològica de la sequera ibèrica / Hydrological Understanding and Modeling of Iberian Drought (HUMID)
  • Període: 2018-2020.
  • Pressupost total concedit: 111.078,00 EUR.
  • Codi: CGL2017-85687-R
  • Entitat finançadora: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats; Govern d'Espanya.
  • Pàgina web del projectehttps://bitic.github.io/HUMID/

Resum: 

La sequera és un important risc climàtic resultat de complexes interaccions entre processos atmosfèrics, processos en la superfície continental i la gestió dels recursos. La sequera té un gran impacte socioeconòmic a Espanya a causa de l'escassetat i l'alt aprofitament del recurs. Els estudis recents mostren que la sequera està augmentant en freqüència i és més severa. Els escenaris climàtics mostren que la sequera seguirà augmentant en intensitat, severitat i durada en el futur, causant més competició pels recursos hídrics.

En aquest context, és fonamental disposar de les millors eines possibles per comprendre els processos de sequera i tenir una millor capacitat de diagnòstic, seguiment i planificació. Aquestes eines han de poder reproduir amb fidelitat l'estat del sistema i la seva evolució, en tota la seva complexitat, incloent els processos de sequera meteorològica, hidrològica i agronòmica, la seva propagació, les seves retroaccions i la influència directa de la societat humana, a través de, principalment, els embassaments i la irrigació.

Actualment a Espanya es monitoritza la sequera mitjançant índexs calculats a partir de variables observades, com ara els nivells dels embassaments o els nivells piezomètrics. Aquests índexs empírics es poden completar amb dades de model o de satèl·lit, que poden donar-nos una visió de conjunt de l'estat del sistema, accedint a variables que no s'observen habitualment in-situ, com, per exemple, la humitat del sòl. En els últims anys hi ha hagut avenços significatius en la simulació dels processos en la superfície continental mitjançant models LSM (land-surface model) i també en observació de la Terra, que s'haurien d'integrar en les eines disponibles per a la presa de decisions.

HUMID estudiarà la utilitat dels models LSM en un context d'estudi de la sequera. S'avaluarà si aquests models reprodueixen de manera adequada els processos i característiques de la sequera, tant quan funcionen de manera independent, com quan s'utilitzen en el si d'un model climàtic regional (RCM). A més, es millorarà el model SASER, un model hidrològic distribuït i de base física per a la península ibèrica, basat en el LSM SURFEX. En aquest cas, s'introduiran els embassaments en el model per estudiar l'impacte que tenen aquests en els processos de sequera. Per a això, s'elaboraran models que reprodueixin les regles de gestió dels principals embassaments d'irrigació de la conca de l'Ebre.

En col·laboració amb una empresa innovadora del sector, HUMID també utilitzarà productes de teledetecció d'última generació, principalment d'humitat del sòl, per valorar la utilitat d'aquesta informació per al seguiment de la sequera. També s'estudiarà com aquesta pot complementar-se amb els LSM, tant per validar la humitat del sòl simulada, com per combinar-la amb la informació del model, mitjançant índexs i, si possible, mitjançant assimilació.

HUMID estudiarà, en col·laboració amb les parts interessades (stakeholders), com elaborar índexs de sequera útils per als gestors, que es basin en les dades observades, ja en ús, en combinació amb les dades de modelització i de teledetecció, garantint que els resultats del projecte tindran un impacte real en la societat.

Vegeu la versió en castellà d'aquesta pàgina per accedir als entregables i altres documents que es vagin publicant.