Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Mitjançant una aproximació multidisciplinar, aquesta proposta pretén abordar la caracterització a la península ibèrica d'un dels principals efectes de la meteorologia espacial en la superfície de la Terra: el derivat del que es coneix com corrents induïts geomagnéticamente o GIC. Aquests corrents es produeixen en llargs conductors terrestres com a conseqüència de les tempestes geomagnètiques, podent afectar gasoductes, oleoductes, línies ferroviàries i al subministrament elèctric, la infraestructura crítica de la qual la societat s'ha fet més depenent. El desafiament principal de la proposta és analitzar i caracteritzar l'acoblament electromagnètic magnetosfera-ionosfera-terra i millorar la precisió del mapa de vulnerabilitat de la xarxa espanyola de transport elèctric d'alta tensió enfront de les GIC. Per a això i) es caracteritzaran les fonts magnetosfériques i ionosfèriques que generen els majors GIC i com es relacionen amb les ejeccions de massa coronal i les fulguracions solars, i amb la velocitat del vent solar, l'angle d'incidència i el temps local quan l'ona magneto-hidrodinàmica de compressió arriba a la Terra; ii) es determinarà un model geoelèctric a escala litosfèrica de la península ibèrica per predir com l'estructura 3D de resistivitat del subsòl i la topologia de la xarxa afecten les GIC; i iii) s'obtindran les intensitats de les GIC en les localitzacions crítiques d'una manera no invasiva, és a dir, sense interferir amb les operacions de la xarxa o de les centrals elèctriques. La millora de l'estimació de les GIC integrant els models geofísics i els models de xarxa elèctrica de transport permetran l'obtenció de mapes precisos de les variacions del camp geoelèctric i mapes de vulnerabilitat de la xarxa elèctrica. Aquests mapes permetran als operadors de la xarxa dissenyar estratègies de resiliència i mitigació d'impactes considerant diferents escenaris i poder identificar aspectes crítics en la infraestructura, amb el corresponent benefici econòmic i social corresponent a nivell nacional. De la mateixa manera, el model 3D de resistivitat elèctrica d'Iberia, que s'obtindrà integrant sondejos magnetotelúricos previs i noves dades mitjançant els sondejos planejats en aquest projecte, serà el primer mapa de referència, servirà de base per a estudis geofísics posteriors i serà una contribució indispensable per a tots els projectes internacionals d'aquest àmbit. Finalment, l'aportació a la millora del coneixement d'aquest perill natural així com la seva difusió a la societat, generarà una percepció real i fonamentada de la seva vulnerabilitat i li permetrà prendre les mesures adequades sobre una base fonamentada.