Processos interns al Sol poden conduir a fenòmens violents com les fulguracions solars i les ejeccions de massa coronal, llançant enormes quantitats d'energia a l'espai interplanetari en forma de radiació electromagnètica i de partícules que viatgen en el si del vent solar. La probabilitat que aquestes ràfegues impactin contra la Terra no és menyspreable, i en aquest cas poden desencadenar diversos fenòmens coneguts com esdeveniments de Meteorologia Espacial. Així, els sistemes de corrent de la nostra magnetosfera i ionosfera experimenten en general variacions dramàtiques, donant lloc a camps magnètics que finalment incideixen sobre la superfície, on s'estenen nombrosos sistemes tecnològics. La conductivitat del subsòl determina els camps geoelèctrics induïts que es mapegen al llarg de conductors terrestres com les xarxes de transport elèctric, els ferrocarrils o els oleoductes i gasoductes. Els corrents induïts geomagnéticamente (GIC) així generats són potencialment perillosos, podent causar múltiples impactes socioeconòmics adversos.

L'objectiu del projecte coordinat és elaborar instruments que permetin avançar cap a la preparació contra aquests fenòmens. Això es durà a terme en diversos fronts, com la predicció de les variacions magnètiques en superfície (magnitud clau que dóna lloc als GIC) basada en mesures satelitales de vent solar i l'avaluació de la vulnerabilitat de la xarxa elèctrica espanyola enfront dels GIC, proporcionant així productes útils que permetin als operadors de la xarxa elèctrica mitigar-ne els efectes.

Com a experts en meteorologia espacial, l'equip de l'Observatori de l'Ebre (OE) proporcionarà el camp magnètic en superfície al grup de l'Institut de Física Corpuscular (IFIC-CSIC), per tal d'entrenar tècniques de Deep Learning amb fins predictius; els guiarà en la selecció dels paràmetres de vent solar a utilitzar com a entrada; i supervisarà conjuntament la sortida. Una vegada que aquesta sortida es consideri satisfactòria, els resultats predits es convolucionarán amb els models de resistivitat terrestre proporcionats pel grup de l'Institut Geomodels de la Universitat de Barcelona (IG-UB), ​​obtenint així el camp geoelèctric. Aquesta quantitat s'introduirà llavors en el model de la xarxa elèctrica espanyola desenvolupat pel grup OE (que al seu torn s'actualitzarà i s'ampliarà pel que fa al projecte anterior) per tenir una estimació en temps quasireal de l'impacte previst dels GIC. Es generaran nous mapes de vulnerabilitat basats en la informació actualitzada de la xarxa elèctrica. Paral·lelament, l'OE seguirà mantenint, millorant i ampliant la xarxa de punts de magnetometria diferencial de mesura indirecta dels GIC sota línies elèctriques de transport, amb el propòsit de validar tant el seu model de xarxa elèctrica com els models de resistivitat del terreny. També, l'OE implementarà mesures directes dels GIC en els neutres de certs transformadors de la xarxa, i utilitzarà mesures contínues de camp geoelèctric a l'Observatori de San Pablo de los Montes per validar les prediccions d'aquesta variable. Finalment, l'OE durà a terme un estudi del període de retorn d'esdeveniments extrems de Meteorologia Espacial. La contribució al coneixement d'aquesta amenaça natural, així com la transferència dels resultats als stakeholders i la seva difusió a la societat, generarà una percepció real i fonamentada de la seva vulnerabilitat i permetrà adoptar mesures adequades sobre una base sòlida.